Statut Fundacji „Kocham Jaśka”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą “Kocham Jaśka” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Ełk.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji oraz zakładać Spółdzielnie Socjalne Osób Prawnych.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 6

 1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Nazwa Fundacji brzmi “Kocham Jaśka”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, szczególnie dzieciom z uszkodzonym obwodowym układem nerwowym.
 2. Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i  dorosłych oraz zapobieganie patologiom zaburzającym ten rozwój.
 3. Zapobieganie marginalizacji osób o mniejszych szansach rozwojowych, w tym szeroko rozumiana pomoc społeczna.
 4. Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.

5.  Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

6.  Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym oraz innym organizacjom działającym w obszarze celów statutowych Fundacji.

7. Udzielanie pomocy rodzinom borykającym się z trudnościami związanymi z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

8. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, podnoszenie skuteczności działań z obszaru profilaktyki, wychowania i promocji zdrowia.

 1. Prowadzenie działalności oświatowo – edukacyjnej.

10. Wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób, szczególnie dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

11. Poszukiwanie i wspieranie innowacyjnych form edukacji.

12. Podnoszenie wiedzy i umiejętności kadr zajmujących się opieką i edukacją osób niepełnosprawnych oraz chorych.

13. Pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i innych związanych z poprawą funkcjonowania życia osób niepełnosprawnych.

 1. Działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej grup defaworyzowanych w społeczeństwie zwłaszcza osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
 2. Inicjowanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych,
 3. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz społeczeństwa polskiego.

17. Wspieranie i rozwój wolontariatu.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w § 8 niniejszego Statutu:

1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

3. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, turnusów w ośrodkach i placówkach polskich, zagranicznych oraz domach.

4.  Zakup leków i środków medycznych.

5.  Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.

6. Pomoc finansową i rzeczową.

7.  Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.

8. Organizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

9. Prowadzenie poradnictwa prawnego.

10. Wydawanie publikacji, prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.

11. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

12. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,

13. Fundowanie stypendiów,

14. Finansowanie i realizację inwestycji potrzebnych do prowadzenia działalności statutowej.

§ 10

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1.   Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 500,- złotych (pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3.   Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1)   krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2)   dotacji, datków i subwencji oraz grantów,

3)   dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji,

4)   zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

5)  operacji finansowych,

6)  dochodów majątku fundacji oraz z własnej działalności statutowej Fundacji,

7) dochodów z odsetek bankowych,

8) dochodów z nabytych praw majątkowych.

§ 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1)   udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)  przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)  wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4)  zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

1.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji 

§ 16

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Nadzorcza Fundacji, zwana również Radą Fundacji

b) Zarząd Fundacji.

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rozdział IVa. Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 2 (dwóch) osób.

2. W skład Rady Fundacji wchodzą wybrane przez Fundatora lub pełnomocnika przez niego wyznaczonego osoby fizyczne lub prawne.

3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

5. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

6. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. a i b i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

§ 18

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 19

1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji oraz całej Rady Fundacji dokonuje Fundator lub pełnomocnik przez niego wyznaczony.

§ 20

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2.   Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) nadzór i kontrola nad całą działalnością Fundacji,

2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

3) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

4) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

5) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,

6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

7) wybieranie i odwoływanie Zarządu.

 

Rozdział IVb. Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) członków, w tym Prezesa.

2. Pierwszy zarząd fundacji stanowi

a)    Tomasz Podurgiel – prezes

b)    Aneta Makowska – wiceprezes

2. Członków Zarządu Fundacji wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lata.

4. Zarząd Fundacji, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundacją na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub drugi członek Zarządu i pełnomocnik wyznaczony przez Radę Nadzorczą.

3. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany majątku Fundacji wymagają do swojej ważności podpisu Prezesa lub drugiego członka Zarządu i pełnomocnika wyznaczony przez Radą Nadzorczą.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)  zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

3) zatrudnianie pracowników,

4)  ustalanie wielkości zatrudnienia,

5)   ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

6)  realizowanie programów działania Fundacji w oparciu o kierunki wytyczone przez Radę Fundacji,

7)  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

8)  realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

9)  uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,

10) dokonywanie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 24

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

§ 25

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Rady.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 8 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom i osobom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

 

Rozdział VII. Zmiany Statutu

§ 28

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają zwykłą większością oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 29

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Fundacja_Kocham_Jaska_-_statut